HISTORIA PEWNEJ MIŁOŚCI
czyli rzecz o Elizie Cejzik

Hi­sto­ria mi­ło­ści mło­dej na­uczy­ciel­ki Elizy Cej­zik do Je­zu­sa stała się in­spira­cja do po­wsta­nia mu­zycz­nej sztu­ki te­atral­nej.

W trzy­dzie­stym roku życia Eliza spo­ty­ka bł. Ho­nora­ta Koź­miń­skie­go, cha­ry­zmatycz­ne­go spo­wied­nika i wraz z nim za­kłada zgro­ma­dze­nie Sióstr Obli­cza­nek. Ważny okres swo­je­go życia Eliza spę­dza w War­szawie i Nowym Mie­ście, pi­su­jąc wtedy głę­bo­kie listy. Czy wy­ja­wią one ta­jem­ni­cę jej żar­li­wej mi­ło­ści do Je­zu­sa?

Póki co, sto lat po ich na­pi­saniu, młoda no­wi­cjusz­ka s. Fi­de­lisa wcale do tego nie jest prze­ko­na­na. Mi­strzy­ni no­wi­cja­tu na­mawia ją do lek­tu­ry tych tek­stów, ale ona znu­dzo­na za­sy­pia nad tą starą ko­re­spon­den­cją. Za­pada jed­nak w dziw­ny sen, w któ­rym wiele się wy­da­rzy i po któ­rym nic już dla s. Fi­de­lisy nie bę­dzie takie jak wcze­śniej.
Go to top