Jako sio­stry za­kon­ne bez ha­bi­tu je­steśmy m.in.:

 • wy­cho­waw­czyniami
 • pie­lę­gniar­kami
 • ku­char­kami
 • o­pie­kun­ka­mi cho­rych
 • ka­te­chet­kami
 • sprzą­tacz­kami
 • or­ga­nist­kami
 • na­uczy­ciel­kami
 • mi­sjo­nar­kami
 • księ­go­wy­mi
 • za­kry­stian­kami
 • pra­cow­ni­kami na­uko­wy­mi
 • se­kretar­kami
 • mu­zy­ka­mi
 • dy­rek­tor­ka­mi
 • o­grod­nicz­ka­mi
 • przed­szko­lan­kami

Mo­że­my po­dej­mować każdą pracę z in­ten­cją wy­na­gradzania Panu Bogu za grze­chy swoje i świa­ta. Ze wzglę­du na pracę za­wo­dową je­steśmy o­bec­ne w róż­nych śro­dowi­skach, tam gdzie po­sy­ła nas Bóg.

 

 

Go to top