Życie nasze to podróż po wzburzonych wodach oceanu pośród ciemności nocy.
Wiara to latarnia morska, co nam drogę do portu wiecznej szczęśliwości ukazuje.
Wierność w obowiązkach to czółno, które nas od morskich broni bałwanów, czyli od wpływów świata.
Nadzieja, ufność w Bogu to kotwica, co nas od zatonięcia ratuje.
Miłość to wiatr, co żagle nadyma i do nieba wiedzie.

Zaufajmy i my radom i wskazówkom na dobre życie, jakie pozostawił nam bł. Honorat Koźmiński, założyciel 26 zgromadzeń zakonnych, ojciec duchowny wielu arystokratów i ludzi biednych, zakonnik, który potrafił być blisko każdego potrzebującego człowieka i troszczył się o dusze wszystkich ludzi.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Kim je­stem w o­czach Boga i kogo o­pi­su­je 6 wer­set Psalmu 24: Takie jest po­kole­nie tych... któ­rzy szu­ka­ją ob­li­cza Boga Ja­ku­bo­we­go? Przez co peł­nienie woli Boga staje się po­szu­ki­wa­niem Jego ob­li­cza? Jakie są formy i drogi od­naj­dy­wania Obli­cza Pań­skie­go i co to zna­czy: „czcić Naj­święt­sze Obli­cze”? Czy wzy­wa­nie i­mie­nia Bo­że­go ma zwią­zek z kul­tem Naj­święt­szego Obli­cza?

O tym wszyst­kim można do­wie­dzieć się z książ­ki Stańmy z ra­do­ścią przed ob­li­czem Pana. Kon­tem­pla­cja ob­li­cza Bo­że­go w czło­wie­ku i ob­li­cza ludz­kie­go w Bo­guks. abp. H. Mu­szyń­skie­go, bę­dą­cej za­pi­sem ze­szło­rocz­nych (2011) re­ko­lek­cji.

Książ­ka jest ro­dza­jem prze­wod­ni­ka po du­cho­wo­ści ob­li­czańskiej, można w niej od­na­leźć bi­blij­ne pod­sta­wy czci Obli­cza Bo­że­go oraz mo­dli­tew­nik z na­bo­żeń­stwami li­tur­gicz­ny­mi, mo­dli­twa­mi co­dzien­ny­mi i ma­te­riałami do me­dy­ta­cji. Książ­ką można po­słu­gi­wać się pod­czas dni sku­pie­nia; pierw­sze dwa dzia­ły wpro­wa­dzają­ce do­ty­czą wła­śnie wska­zań na ten temat. Za­in­te­reso­wani eg­zegezą od­naj­dą w czę­ści pierw­szej wiele cen­nych ob­ja­śnień zna­ko­mi­te­go pol­skie­go bi­blisty. Czy­tel­nik po­szu­kują­cy ko­men­ta­rza do kon­kret­nej pe­ry­ko­py Pisma Świę­te­go, z ła­two­ścią do­trze do wła­ści­we­go u­stę­pu tek­stu, u­ży­wa­jąc in­dek­su cy­ta­tów bi­blij­nych za­miesz­czo­nego na końcu książ­ki.

Za­cie­kawio­nym ży­ciem kon­se­krowa­nym de­dy­ko­wa­ne są o­mó­wie­nia do­ty­czące m.in. św. Te­resy, bł. Ho­nora­ta, m. Elizy Cej­zik, sióstr ob­li­czanek i kilku in­nych wspól­not za­kon­nych oraz ich związ­ków z kul­tem Naj­święt­szego Obli­cza.

Czy­tel­nik o mniej­szej e­ru­dy­cji rów­nież nie po­czu­je się za­wie­dzio­ny, gdyż przy­pi­sy wy­ja­śniają trud­niej­sze pro­ble­my i ter­mi­ny. Po­szu­kują­cym barw­nych a­neg­dot można po­le­cić przede wszyst­kim frag­men­ty od­dzie­lone gwiazd­kami od tek­stu głów­ne­go. Osoby z za­cię­ciem ar­ty­stycz­nym u­cie­szy roz­dział o „wi­ze­run­kach nie ludz­ka ręką u­czy­nio­nych” i pol­skiej i­ko­nie Cu­dow­ne­go Obli­cza z No­we­go Sącza; na pewno też do­ce­nią dys­kret­ne pięk­no i­lu­stra­cji zdo­bią­cych książ­kę, au­tor­stwa s. An­dre­i WNO.

Sło­wem, warto się­gnąć po tę po­zy­cję.

Czytaj więcej...

Ze Wstę­pu…

Po co żyję? Dla­cze­go cier­pię? Czym jest szczę­ście?

Kim jest Bóg? Kim jest czło­wiek? Kim je­stem ja?

Mamy w sobie wiele po­dob­nych pytań. Do­brze się dzie­je, gdy szu­ka­my na nie od­powie­dzi i kiedy je znaj­du­je­my. Cza­sem po­ma­ga nam na tej dro­dze do­świad­cze­nie in­nych osób…

Eliza Cej­zik w swoim nie­speł­na czter­dziesto­let­nim życiu nie od­niosła wiel­kich, wi­docz­nych suk­ce­sów. Jed­nak­że jej życie było wiel­kie, bo wiel­ka była jej mi­łość do Boga, cał­ko­wi­te od­da­nie się Jemu i Jego spra­wom. Dzię­ki do­świad­cze­niu du­cho­we­mu Elizy mo­że­my nie­ja­ko zo­ba­czyć, że Bóg jest, że nie­ustan­nie dzia­ła, że mówi do czło­wieka, ma dla niego plan mi­ło­ści oraz o­cze­ku­je od niego od­powie­dzi.

W wy­bo­rze tek­stów Elizy Cej­zik znaj­du­ją się frag­men­ty jej li­stów pi­sa­nych do spo­wied­nika i kie­row­nika du­cho­we­go, bł. Ho­nora­ta Koź­miń­skie­go (1829–1916).

Na ich pod­sta­wie wnio­sku­je­my, jak żywa i głę­bo­ka była jej o­sobowa re­la­cja z Bo­giem. Dla niej Bóg stał się „wię­cej niż Bra­tem, wię­cej niż Przy­ja­cie­lem, niż Ojcem, niż Matką, niż Oblu­bień­cem”. Rów­nież dla nas może On stać się „kimś wię­cej”. W tej dzie­dzinie Eliza może być naszą du­cho­wą prze­wod­nicz­ką i mi­strzy­nią.

s. Daria Koman WNO

Dy­strybu­cja:

Cen­trum Lo­gi­stycz­ne Edy­cji Świę­te­go Pawła
ul. Hut­ni­cza 46 • 42-263 Wrzo­sowa k. Czę­sto­chowy
tel. 34.366.15.50 • fax 34.370.83.74
e-mail: dys­trybu­cja@e­dy­cja.pl

Księ­gar­nia in­ter­neto­wa:

www.e­dy­cja.pl

 

Go to top