Zgro­ma­dze­nie Sióstr Wy­na­gro­dzi­cie­lek Naj­święt­sze­go Obli­cza (WNO)
Con­gre­ga­tio So­rorum Expia­tricum Sa­cratis­simi Vul­tus (CSESV)

 

Je­steśmy wspól­notą życia kon­se­krowa­nego re­ali­zo­wanego na dro­dze du­cho­wo­ści fran­cisz­kań­skiej i w cha­ry­zmacie u­kry­cia (sio­stry nie­ha­bito­we). Nasze Zgro­ma­dze­nie po­wsta­ło – wśród wielu in­nych wspól­not nie­ha­bito­wych – w Kró­le­stwie Pol­skim w II po­łowie XIX wieku. Pier­wot­nie nasza nazwa brzmia­ła: Zwia­stun­ki Wy­na­gradzania czyli Mi­sjo­nar­ki Prze­naj­święt­szego Obli­cza.

Obec­nie u­ży­wa­na, po­pu­lar­na nazwa to: sio­stry ob­li­czan­ki.

Zgro­ma­dze­nie za­ło­żył dnia 21 li­sto­pa­da 1888 roku w Za­kro­czy­miu bł. o. Ho­norat Koź­miń­ski, ka­pu­cyn, wraz z  Elizą Cej­zik (m. Te­resą od Obli­cza Pań­skie­go).

 

Czym ży­je­my?

SZUKAMY, O PANIE, TWOJEGO OBLICZA [Ps 27,8]

przez:

  • kon­tem­pla­cję Twa­rzy Ch­ry­stu­sa w ta­jem­ni­cach Jego życia, śmier­ci i zmar­twych­wstania
  • ad­o­rację Naj­święt­sze­go Sa­kramen­tu
  • ciche a­po­stol­stwo w róż­nych śro­dowi­skach
  • pracę za­wo­dową w wielu spe­cjal­no­ściach
  • sio­strza­ną mi­łość we wspól­no­cie

…I WYNAGRADZAMY

  • ko­cha­jąc Boga i bliź­nie­go
  • wier­no­ścią Bożym przy­ka­zaniom i ślu­bom za­kon­nym
  • wdzięcz­no­ścią Bogu za Jego czułą do­broć dla świa­ta
  • u­wiel­bia­jąc Je­zu­sa w każ­dej sy­tu­acji, miej­scu i cza­sie…

 

Zo­bacz też:
http://www.zy­cie­za­kon­ne.pl/ob­li­czan­ki-450/
http://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=3914
http://placowki-zakonne.pl/placowki-zakonow-zenskich/212-obliczanki.html
http://www.rodzinahonoracka.org.pl/

Go to top