Obraz z kaplicy Sióstr, WarszawaPod­sta­wy kultu Naj­święt­sze­go ob­li­cza Ch­ry­stusa, do kon­tem­pla­cji któ­re­go Jan Paweł II na­wo­ły­wał w nie­omal w każ­dym do­ku­men­cie no­we­go ty­siąc­le­cia, znaj­du­ją się w Ewan­ge­lii. To o­czy­wi­ste, skoro: „Ch­rze­ści­jań­stwo to Osoba, o­bec­ność, ob­li­cze: to Jezus, który daje czło­wie­kowi sens i peł­nię życia”.

Czytaj więcej...

Go to top