Gdy Adam do­strzegł Ewę
po­rzu­cił swoją sa­mot­ność.
Gdy dziew­czy­na za­uważy­ła, że za­chwy­ca,
stała się ob­lu­bie­nicą.
Gdy ko­bie­ta uj­rza­ła swe dziec­ko,
roz­kwi­tła czu­ło­ścią matki.
Gdy zo­ba­czył je męż­czy­zna,
u­wie­rzył, że jest ojcem.
Gdy...

Spoj­rze­nie nie­sie moc prze­mia­ny.
Od spo­tka­nia twa­rzą w twarz,
nic już nie jest tak, jak było...

 

„Ch­ry­stus jest Tym, który pa­trzy nam w oczy
i chce, a­by­śmy rów­nież pa­trzyli Mu w oczy:
Kto Mnie zo­ba­czył, zo­ba­czył także i Ojca (J 14,9)”

Jan Paweł II

 

Tak stało się z bł. Ho­nora­tem Koź­miń­skim i Elizą Cej­zik, Za­ło­ży­cie­lami na­szej Wspól­no­ty… Od spo­tka­nia twa­rzą w Twarz z Tym, który ich u­ko­chał od wie­ków i na za­wsze, wszyst­ko w ich życiu stało się nowe: mo­dli­twa, mi­łość, dzia­łanie, re­la­cje, cier­pienie, od­da­nie, o­fia­ra, ra­dość… Tak dzie­je się z każdą z nas, kiedy do­strze­że wpa­trzo­ny w sie­bie wzrok Ch­ry­stusa, który nie za­trzy­mu­je na sobie, ale pro­wa­dzi do Ojca.

Ta płyta jest na­szym wspól­no­towym i o­sobi­stym świa­dec­twem kon­tem­pla­cji i ra­do­ści z od­kry­wa­nia Obli­cza Boga, który stał się Czło­wie­kiem, aby nas zba­wić.

 

 

 

Posłuchaj fragmentów z płyty „Twarzą w Twarz”

Zobacz teksty i nuty pieśni z płyty „Twarzą w Twarz” ►►►

 

„Hi­sto­ria pew­nej mi­ło­ści czyli rzecz o Eli­zie Cej­zik” to tytuł sztu­ki mu­zycz­nej, która po­wsta­ła z o­ka­zji 150. rocz­ni­cy u­ro­dzin współ­za­ło­ży­ciel­ki Zgro­ma­dze­nia Sióstr Wy­na­gro­dzi­cie­lek Naj­święt­sze­go Obli­cza. Płyta za­wie­ra na­granie stu­dyj­ne au­tor­skich u­two­rów wy­ko­nywa­nych w przed­sta­wieniu oraz ich wer­sje in­stru­men­tal­ne.

Posłuchaj fragmentów z płyty „Historia Pewnej Miłości”

Przeczytaj też informacje o sztuce teatralnej „Historia pewnej miłości”. ►►►

 

Go to top