W dniach 7–14 lipca 2014 roku w domu za­kon­nym w Otwoc­ku dwa­dzie­ścia osiem Sióstr Obli­cza­nek od­pra­wia swoje do­rocz­ne re­ko­lek­cje. Bar­dzo pro­si­my o mo­dli­twę.

 

 

„Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze” Ap 22,4

Miałam tę radość spojrzeć w Oblicze naszego Pana w Manoppello.
I co mnie w Nim ujęło?
Oczy - takie uśmiechnięte, pełne łagodności, delikatności.

Czytaj więcej...

W pią­tek 28 lu­te­go 2014r. o godz.18:00 w pa­rafii pw. św. Anny w Wi­la­no­wie była spra­wo­wana Msza św. wo­tyw­na o Naj­święt­szym Obli­czu Pana Je­zu­sa z u­dzia­łem sióstr ze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Wy­na­gro­dzi­cie­lek Naj­święt­szego Obli­cza. Mszę św. ce­lebro­wał ksiądz Mar­cin Lo­retz. Pod­czas Mszy św. sio­stry Kazia i Ka­mi­la po­dzie­liły się swoją wiarą oraz prze­ży­wa­niem swo­je­go po­woła­nia dając pięk­ne świa­dec­two. Po Mszy św. sio­stry Obli­czanki po­prowa­dzi­ły słow­no-mu­zycz­ną kon­tem­pla­cję Obli­cza Boga-Czło­wie­ka.

Czytaj więcej...

Go to top